BTC ơi, thống kê của IOE có vấn đề rùi. Hăy xem lại thống kê của lớp 9 xem.