<a href="http://www.go.vn/diendan/showthread.php?1859467-Event-Bang-hoi-O-chu-phap-thuat"><font color="green"size="4"><b>[Event Bang] Ô Chữ Pháp Thuật</b></font></a>